ma | en

Kórház a palotában

Az Istenes Szent János által alapított betegápoló szerzetesrendet gróf Erdődy Gábor, Eger főpásztora hívta a városba. Az Erdődy Gábor egri püspök aláírásával és pecsétjével, valamint az egri káptalan pecsétjével ellátott, latin nyelvű alapítólevél dátuma: 1726. október 8.[1] Az irgalmasok kórházáról, az alapkőletételről, az építkezésről és a berendezésről az egri irgalmasok Prothocolluma a legfontosabb forrás, amelyet 1726-tól vezettek a szerzetesek. 1727. április 20-án került sor az ünnepélyes alapkőletételre a püspök és az egri kanonokok jelenlétében. Az első három szerzetes (Mattheus Mayer, Thadeo Kovaz és Colmano Kakel) 1727. július 6-án érkezett Egerbe. Erdődy Gábor püspök a rendház elkészültéig rezidenciájában biztosított helyet a betegeknek és a szerzeteseknek. A főpásztor 1727. augusztus 27-én megáldotta a betegek termét és a négy ágyat először ő maga és kanonokjai vetették meg. Másnap, Szent Ágoston napján vették fel az első négy beteget. „A beszéd, s az azt követő tény a jelenvoltakat, kik rang és nem különbség nélkül sereglettek egybe, a könnyekig meginditotta. A Gróf Püspök megmosta a betegek lábait, s maga segitette föl ágyaikba.”[2]

Az egri rendház pénztári naplójában szerepel, hogy az első négy betegágyra a püspök 1000-1000 forint alapítványt adott.[3] 1728. január 4-től még egy szobát kaptak az irgalmasok a kórház céljaira a püspöki palotában. Az ágyalapítványok száma folyamatosan növekedett tovább, az adományozók nevét és a dátumokat a szerzetesek gondosan feljegyezték.[4] A berendezésre vonatkozóan csak az ágyak számát és nevét jegyezték fel, illetve, hogy a két szoba el volt látva „mit allen benöthigsten Nothwendigkeiten”, tehát minden szükséges dologgal. A gyógyszereket 1727. augusztus 28-tól 1727. november 2-ig a jezsuiták patikájából kapták, ezt követően egy irgalmas szerzetes vezetésével ideiglenes patikát rendeztek be a püspöki palotában.[5]

1728. december 27-én, Szent János apostol és evangélista (az egri egyházmegye védőszentje) ünnepén trombitaszóval, dobpergéssel, díszes menetben, püspöki fogatokon szállították át a püspöki palotában ápolt tíz beteget, miután a székesegyházban Erdődy Gábor püspök beszédében méltatta az irgalmas rend hivatását. Az irgalmasok kórháza előtt a püspök átadta a tartományfőnöknek az épület kulcsát.[6]

[1] MOL Irgalmas Rend Levéltára, Magyarországi tartományfőnökség P 1258 11/6.; Az alapítólevél szövegének másolata: Misericordianos. Egri Főegyházmegyei Levéltár Archivum Vetus. 1595. Mivel a telek az egri káptalan földesúri hatósága tartozott, az alapító püspök a káptalan hozzájárulását is megszerezte.

[2] Prothocollum seu Actorum et Factorum Conventus Agriensis Fratrum Misericordiae ad Sanctum Josephum a die 8va Mensis Octobris Anno 1726. Heves Megyei Levéltár (HML) XII?6/29. Kéziratos kötet, jobbára német és latin nyelven. Naplószerű bejegyzéseket és a fontosabb iratok másolatait tartalmazza. (A továbbiakban: Prothocollum); Az irgalmasrend egri rendházának rövid történelme 1868. Kézirat ismeretlen szerzőtől. MOL Irgalmas Rend Levéltára, Magyarországi Tartományfőnökség P 1258 11/6/23. Az Országos Levéltár 1950-ben vette át az irgalmas rend budai kórházának vezetőségétől az iratanyagot, amelyben a vidéki rendházakból is fontos iratok találhatók.

[3] Pénztári napló HML XII?6/1. Az ágyakat Szent Kozma és Damján, Szent József, Szent Miklós püspök, valamint Szent „Gerhard” vagyis Gellért vértanú püspök tiszteletére alapította és minden szükségessel ellátta. Példáját más nagylelkű adományozók is követték. 1727. szeptember 6-án Handler György Ignác egri kanonok Szent György mártír, majd október 8-án gróf Pálffy Miklós nádor Nepomuki Szent János tiszteletére tett ágyalapítványt.

[4] Prothocollum… HML XII?6/29. 1728. január 28-án Mikussovics Ferenc mezőtárkányi plébános Xavéri Szent Ferenc tiszteletére alapított egy betegágyat. Január 31-én Erdődy Gábor püspök megáldotta a palotájában lévő rendházat Szent József, Istenes Szent János és Szent Donát tiszteletére. Gróf Koháry István országbíró Szent Rókus, Rozália és Sebestyén tiszteletére három betegágyat alapított 1000-1000 forinttal 1728. június 19-én. Az ágyalapítványokról további forrás: Fundationales lecticarum apud Fratres Misericord Agrienses. EFL Archivum Vetus. 460.

[5] Prothocollum… HML XII?6/29.

[6] Prothocollum… HML XII?6/29.; Szmrecsányi Miklós: Az egri irgalmasrendiek templomának és kórházának kétszázados évfordulóján. Egri Népújság. XLV/84. 1928. április 8., 2.


Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére

Az oldalon szereplő információk, képek és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak. | Minimum felbontás: 1024 x 768 | Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió